Thời gian cấp phép xây dựng được rút ngắn chỉ còn 15 ngày?