Đầu tư bất động sản: “Vị trí” có còn là giá trị thượng tôn?