Phức hợp nghỉ dưỡng Vũng Tàu Regency có nên đầu tư vào lúc này hay không ?